جزئیات شخصی
نام پزشک دکتر محمد حسین چلبی
تخصص نورولوژیست
تحصیلات
تحصیل در دانشگاه تهران
محل اقامت تهران