• جراح مغزو اعصاب و ستون فقرات
  • فلوشیپ درد
  • فیزیوتراپیست
  • نورولوژیست
دکتر چلبی نورولوژیست

دکتر محمد حسین چلبی

نورولوژیست

دریافت نوبت آنلاین از دکتر رادنوش پشم فروش نورولوژیست

دکتر رادنوش پشم فروش

نورولوژیست

دکتر دامون آزاد

فلوشیپ درد

دکتر رضا سنجری جراح مغزو اعصاب و ستون فقرات فارق التحصیل از دانشگاه تهران دارای سایقه بیش از ۲۵۰۰ جراحی دیسک کمر

دکتر رضا سنجری

جراح مغزو اعصاب و ستون فقرات

دکتر نسیم کاظمی

نورولوژیست

دکتر مصطفی سلیمانی فیزیوتراپیست مدیر بیمارستان تندیس

دکترمصطفی سلیمانی

فیزیوتراپیست