علت و درمان بی حسی عصب صورت تقریبا تمامی افراد تا با بی حسی عصب صورت مواجه می شوند و یا این عارضه را در نزدیکان خود مشاهده می کنند در ابتدا تصور می کنند که این عارضه به...