درد کمر و درد اندام های تحتانی مقدمه کمر درد و دردی که در ناحیه لگن، و گاها ران ها تا نواحی پایین پا مثل ساق پا احساس می شود جزء آن دسته از مشکلات و ناراحتی هایی است که...